Warsztaty senioralne w Kostrzynie

Warsztaty senioralne w Kostrzynie

Data publikacji: 2019-07-24

W Kostrzynie warsztaty dla seniorów odbyły się w Sali widowiskowej Kostrzynianka w dniach 22-23 lipca br. Po dwóch dniach ciekawych rozmów i debat wiemy już, że tutejsi seniorzy w sposób szczególny zgłaszają potrzeby udostępnienia świetlic lub klubów dla seniorów oraz że mają wielkie chęci na zaangażowanie się w przedsięwzięcia międzypokoleniowe.

Lokalizacja, termin warsztatów i uczestnicy:

 • Warsztaty odbyły się w dniach 22 – 23 lipca 2019.
 • Wydarzenie miało miejsce w Sali widowiskowej Kostrzynianka, ul. Poznańska 33, 62-025 Kostrzyn.
 • Liczba uczestników 60+: 13 osób.
 • Liczba pozostałych uczestników: 1 osoba.

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać, porozmawiać o swoich wartościach oraz zastanowić się nad własnymi zaletami i wadami podczas modułu „Mój potencjał na PLUS”. Podczas kolejnego modułu uczestnicy odbyli interaktywny warsztat z wykorzystaniem kamery cyfrowej budujący kompetencje w dziedzinie umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji. W ramach zaimprowizowanego wywiadu telewizyjnego z Panem Jankiem, można było dowiedzieć się o potrzebie aktywizacji seniorów. Pan Janek wskazał potrzebę realizacji działań międzypokoleniowych integrujących seniorów i młode pokolenie (jak np. zawody sportowe) oraz wsparcia kół gospodyń wiejskich w zakresie dodatkowych środków na realizację warsztatów i szkoleń. Ponadto w dyskusji na forum uczestnicy wskazywali na bardzo dużą potrzebę udostępnienia miejsc w formie klubów seniora w poszczególnych miejscowościach gminy (m.in. Iwno, Siekierki Wielkie, Czerlejno) gdzie seniorzy mogliby się spotykać, organizować warsztaty w różnych dziedzinach i spotkania z ciekawymi ludźmi czy urządzać wieczorki taneczne. Po odtworzeniu wywiadu uczestnicy wraz z trenerami omówili skuteczne metody komunikowania się i autoprezentacji. To szczególnie istotne umiejętności dla seniorów aktywnych obywatelsko i społecznie, kontaktujących się przedstawicielami samorządów czy zabiegających o poparcie swoich przedsięwzięć.

W drugim dniu warsztatów seniorzy poznali zalety działalności zespołowej i podstawy tworzenia projektów oraz poznali dobre praktyki z zakresu projektów międzypokoleniowych. Wzięli także udział w komponencie edukacyjno-aktywizującym w zakresie partycypacji obywatelskiej. Podczas zajęć z udziałem seniorów przeprowadzono debatę oksfordzką w postaci symulacji sesji Rady Gminy. Stworzona została możliwość swobodnej argumentacji uczestników w kontekście pomysłów na aktywizację seniorów. Postawiona na wstępie kontrowersyjna teza wzbudziła ożywioną dyskusję. Teza brzmiała: „Warto realizować projekty międzypokoleniowe w naszej gminie pomimo występujących różnic między osobami młodymi oraz seniorami”.

Seniorzy zapoznali się z dostępnością usług dla seniorów w Gminie Kostrzyn. Bardzo interesujące były informacje dot. projektu OPS w Kostrzynie pt. „Aktywizacja Seniorów z terenu Gminy Kostrzyn” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych, zamieszkałych w Gminie Kostrzyn (woj. wlkp.), poprzez utworzenie i funkcjonowanie trzech Klubów Seniora na terenie Gminy Kostrzyn, a tym samym poprawę dostępu do usług opiekuńczych oraz zwiększenie umiejętności do sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi. Projekt obejmuje w sposób szczególny seniorów z miejscowości Kostrzyn, Gułtowy i Gwiazdowo.

W ramach przedsięwzięcia organizowane są zajęcia mające na celu działalność prozdrowotną, przeciwdziałającą osamotnieniu, rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i aktywności, w tym:

 • zajęcia: ruchowe, florystyczne, kulinarne
 • Specjalistyczne poradnictwo i pogadanki ze specjalistami
 • Wyjazdy do kina, do teatru, na basen
 • działania integracyjne uczestników w formie pikników oraz rajdów rowerowych.

Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie gminy Kostrzyn, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby w wieku emerytalnym. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Na pytania uczestników dotyczące wsparcia dla seniorów oraz usług dodatkowych w ramach projektu unijnego aktywizującego osoby 60+ odpowiadała Dyrektor OPS w Kostrzynie Pani Agnieszka Piasecka.

Uczestnicy warsztatów wypełnili także ankietę dotyczącą potrzeb osób starszych w Gminie Kostrzyn. Wyniki badania ankietowego potwierdziły, że:

 • największe deficyty w stosunku do potrzeb seniorzy dostrzegają w dziedzinie integracji międzypokoleniowej (np. inicjatywy umożliwiające wymianę doświadczeń między seniorami i młodszymi grupami wiekowymi) (80%), ochrony zdrowia – w ramach NFZ (np. dostępność i jakość opieki zdrowotnej, dostęp do specjalistów i rehabilitacji) (70%), ochrony zdrowia – w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej (np. programy badań przesiewowych, szczepień ochronnych) (70%) oraz mechanizmów wpływu na władzę samorządową i uczestnictwo seniorów w życiu publicznym i politycznym (w tym w organach samorządowych) (60%);
 • największe zainteresowanie seniorzy deklarowali w zakresie aktywności dotyczących wycieczek krajoznawczych (80%), warsztatów obywatelskich (budżet obywatelski, wolontariat i działalność stowarzyszeń, wybory i aktywność samorządowa itp.) (70%), zajęć ruchowych (np. basen, nordic walking, taniec, aerobik) (70%), zajęć kulturalnych (np. projekcje filmowe, spektakle, koncerty) (60%), warsztatów artystycznych (np. rękodzielnicze, filmowe, malarskie) (50%) oraz zajęć językowych (np. nauka języka angielskiego) (50%);
 • w ramach profilaktyki zdrowotnej ankietowani chcieliby w przyszłości skorzystać głównie z zajęć z dietetykiem oraz warsztaty zdrowego żywienia (90%), z badań profilaktycznych np. z badań dermatologicznych znamion na skórze pod kątem ryzyka zachorowania na czerniaka (80%), z edukacji zdrowotnej w zakresie ważnych chorób np. cukrzycy, nadciśnienia (70%) oraz ze szczepień ochronnych (np. przeciwko grypie) (50%);
 • podejmowanie aktywności seniorom najbardziej utrudnia: brak informacji o różnych inicjatywach podejmowanych w gminie/mieście (80%), brak środków finansowych (70%) oraz brak możliwości transportu/ dogodnej komunikacji publicznej (40%);
 • ankietowani zadeklarowali największe osobiste zainteresowanie skorzystaniem z następujących potencjalnych bezpłatnych usług dla seniorów: „taksówka dla seniora” (80%), „wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” (80%), „złota rączka” (60%), "teleopieka dla seniorów" (50%), „pudełko/koperta życia” (40%), "pielęgnacja stóp dla seniorów" (40%), „książka dla seniora” (40%), „mycie okien dla seniorów” (40%);
 • uczestniczący w warsztatach seniorzy w tylko w 40% zadeklarowali, że czują, że mają wpływ na codzienność i rozwój mojej społeczności lokalnej, osiedla, miejscowości, samorządu czy gminy.

Seniorzy otrzymali również materiały nt. aktywności seniorów w: wyborach, Radzie Osiedla/Sołeckiej/Seniorów, realizacji Inicjatywy Lokalnej, uczestnictwie w konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu merytorycznym i organizacyjnym pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kostrzynie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie.

Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i czekamy na kolejne warsztaty!Do prawidłowego funkcjonowania portalu używane są pliki cookies. Korzystając z portalu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o Polityce Prywatności [X]